Budovanie parkovísk v Trenčíne pokračuje

Sídliská Juh a Sihoť III a IV sú husto zastavané. Limitujúce priestory, pribúdajúce vozidlá. Voľné plochy na nové parkoviská tu prakticky nie sú.

Mesto buduje nové parkovacie miesta všade, kde je to možné. Parkovacie miesta vznikajú aj dopravnými opatreniami, napríklad zjednosmerňovaním ulíc.

Do začatia regulácie parkovania na Sihoti III a IV a na Juhu bude celkovo vybudovaných približne 280 parkovacích miest.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok