Druhý pokus znížiť počet poslancov v meste Trenčín nevyšiel.

Druhý pokus znížiť počet poslancov v meste Trenčín nevyšiel.V utorok 9. septembra 2014 primátor mesta Richard Rybníček zvolal mimoriadne zasadnutie Mestského Zastupiteľstva. Jediný bod programu bol návrh na zníženie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v jednotlivých volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014 a na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v

Trenčíne č. 1269 zo dňa 12.08.2014. Návrh predkladal poslanec Žák. Na zvolanie MsZ potreboval 8 podpisov od poslancov, čo sa mu aj podarilo.

KLIKNI NA VIDEOREPORTÁŽ

Druhý pokus znížiť počet poslancov v meste Trenčín nevyšiel.

Rokovanie otvoril primátor mesta. Po prezentácii poslancov konštatoval, že Zastupiteľstvo nie je uznášania schopné. Ani po vyhlásení zákonnej prestávky sa do rokovacej sály nedostavil dostatočný počet poslancov. Následne primátor mesta zasadnutie ukončil.

Či malo vôbec zmysel zvolávať Zastupiteľstvo poslanec Žák povedal: „myslím si, že sme spravili dobrú vec“.

Spracoval

Peter Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok