Návrh novej parkovacej politiky v meste

Návrhom novej parkovacej politiky v meste Už od minulého roka sa Trenčania živo zaujímajú o zmenu parkovania v meste. Viaceré ich podnety boli už zapracované do nového VZN. Jeho návrh bude môcť verejnosť pripomienkovať ešte počas mája. Zverejnenie tohto návrhu VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych

komunikácií na území mesta Trenčín je len informatívne a slúži na oboznámenie sa občanov s plánovanými zmenami v parkovaní na území mesta.

Toto zverejnenie nie je zverejnením v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrhom novej parkovacej politiky v meste

Po ukončení diskusie o návrhu tohto VZN, bude návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Trenčín uverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia a následne začne plynúť v zmysle § 6 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2016 (pdf)

pasmo A

pasmo B C1

pasmo C2 D1

pasmo C3 D2

pasmo G

pasmo H

Zdroj: www,trencin.sk