Opäť sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva predčasne ukončilo.

Opäť sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva predčasne ukončilo.Na 24. júna primátor mesta zvolal riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslanci po úvodnom schvaľovaní zmenili program schôdze tak, že do programu pridali a schválili bod, pokračovanie prerušeného mimoriadneho zasadnutia mestského Zastupiteľstva zo dňa 11. júna 2014. Následne primátor odmietol viesť toto pokračovanie mimoriadnej schôdze a poveril vedením schôdze

poslanca Kudlu. Rokovaciu sálu opustili aj poslanci, ktorí sa minulej mimoriadnej schôdze nezúčastnili.

Mimoriadna schôdza pokračovala tam kde skončila. Diskusiou. V nej poslanec Beníček vyjadril nespokojnosť s informovaním o situácii v TVK a.s. Chcel vedieť informácie, ako bude prebiehať zásobovanie vodou občanov mesta a či sa zvýši cena vody. Po schválení uznesenia bolo mimoriadne zasadnutie ukončené.

Opäť sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva predčasne ukončilo.

Následne rokovanie riadnej schôdze pokračovalo podľa schváleného programu pod vedením primátora mesta. Rozruch v rokovacej sále nastal pri prerokovávani bodu “návrh zmluvy o výpožičke priestorov a zmluvy o spolupráci”. Primátor vysvetlil že sa jedná o výpožičku priestorov v súvislosti s kultúrnym centrom Sihoť občianske združenie a mestom Trenčín. Predseda sociálnej komisie poslanec Pastva sa vyjadril, že zmluva bola prerokovaná na mestskej rade, ktorá ju neodporúča schváliť.

Potom poslanci umožnili vystúpiť zástupcom centra seniorov pani Luptákovej ktorá povedala “ berte v úvahu mienku väčšiny, ktorou som bola poverená a dnes tu stojím a sa vám prihováram”. Potom dostala možnosť vystúpiť pani Čmelková, ktorá sa vyjadrila že “ak je tu niekto naklonený ku kultúre a slušne ladený, tak si myslím, že by mal trošku pouvažovať podporiť dobrú vec, aby kultúrne centrum na Sihoti nezaniklo”. Po skončení diskusie poslanci návrh zmluvy neschválili.

Počas ďalšieho bodu rokovania, ktorým bol “ Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 2. polrok 2014 “, sa v sále nenáchádzalo dostatok poslancov. Primátor rokovanie prerušil a vyhlásil 20. minútovú prestávku. Po jej ukončení sa prezentovalo 9 poslancov. Zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné a tak schôdza musela byť predčasne ukončená. 

Spracoval

Peter-Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok