Pohľad z trenčianskeho hradu na mesto, most a zámostie, okolo r. 1910

Pohľad z trenčianskeho hradu na mesto, most a zámostie, okolo r. 1910Azda prvá odlišnosť voči terajšiemu stavu, ktorú si všimneme, je oceľový cestný most cez Váh, ktorý neskôr nemecká armáda pri ústupe na jar 1945 vyhodila do vzduchu. Niekto si ho môže pomýliť s dvojicou železničných mostov, ale tento cestný most mal iný tvar oblúkov a bol len jeden. Všimnime si plytké brehy Váhu bez hrádzí, ktoré rieke umožňovali pri zvýšenej hladine rozliať sa doširoka.

Za mostami na pravom brehu Váhu je už v r. 1901 vybudovaná Dieterova výrobňa stavebných prefabrikátov „na cementový a pieskový tovar“, dobre rozoznávame tamojší komín.

Pohľad z trenčianskeho hradu na mesto, most a zámostie, okolo r. 1910

foto: autor neznámy: – Pohľad z trenčianskeho hradu na mesto, most a zámostie, okolo r. 1910

Z vtedajšej Hasičskej ulice vytŕča hasičská veža starej hasičskej strážnice (postavená okolo 1890), ktorá slúžila až do polovice päťdesiatych rokov 20. storočia. Vpravo od nej vyčnieva vrch komína Lonského výrobne kachľových obkladačiek (od 1898). Spodok komína zakrýva vysoký dom, ktorý na Hasičskej ulici stojí doteraz pri autobusových zastávkach. Od neho bližšie je na Palackého ulici dvojica domov, pomedzi ktoré prechádzame z Palackého na Hasičskú ulicu, v pravom dome je teraz knižnica pre mládež, ľavý dom má na streche letopočet 1899. Bližší dom v tom uličnom rade (tzv. Biermannov) je teraz sídlom galérie Bazovského. Ďalší dom, ktorého na pravom okraji obrázka vidíme len časť, je už nedávno zbúraný a na jeho mieste stojí garážovací dom. Nad ním je dvojica železničných koľají (od r. 1907), ktorá nám uľahčuje datovanie fotografie.

Pred ľavobrežným nájazdom na most ešte ako – tak rozoznávame Mitického (neskôr Baarov) veľký dom postavený okolo r. 1902. Ďalej za ním už viac tušíme než vidíme Bočekov Učiteľský internát, postavený 1905.

Na hlavnom námestí nám zeleň obmedzuje výhľad, ale dobre rozoznávame staré domy stojace na mieste terajšej pošty postavenej 1929 – 1931. Kláštor piaristov je zopár rokov pred svojou dostavbou (okolo 1914), ešte nemá ani tú známu vežičku.

Spracoval

Ing. Vojtech Brabenec

Ing, Vojtech Brabenec