Poslanci opäť v ostrej výmene názorov s primátorom mesta na zasadnutí MsZ.

logo_trencin

Dňa 20. mája sa konalo riadne zasadnutie MsZ mesta Trenčín. Po úvodných schvaľovaniach programu zasadnutia., primátor mesta prečítal vyhlásenie k situácii okolo Trenčianskych vodárni a kanalizácií a.s „TVK“. Po jeho vystúpení sa začala diskusia, ktorá sa vyhrocovala do osobných invektív. Hlasovaním a následným schválením poslanca Vaňa za člena predstavensta spoločnosti

„TVK“, prešli na ďalšie bod rokovania, ktorým bolo rokovanie o záverečnom účte Mesta Trenčín za rok 2013. Správu predložil poslanec Kubečka. Poďakoval všetkým odborom mestského úradu, ktoré sa podieľali svojou činnosťou na vytváraní podmienok pre pozitívny chod jednotlivých mestských častí mesta.  Výsledok hospodárenia 2013 bol mínusový. Hlavná kontrolórka mesta Trenčín konštatovala, že záverečný účet spĺňa všetky náležitosti zákona. Po diskusii ho poslanci hlasovaním schválili. 

IMGP0804

foto Peter Peťovský: Expresívna výmena názorov primátota mesta Richarda Rybníčka s poslancami poslaneckého klubu Smer-SD

Poslanecký prieskum investičných akcií bol ďalší bod rokovania. Správu predniesol poslanec Gavenda. Po diskusii správu poslanci taktiež schválili.
Očakávaný „horúci“ bod rokovania – Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2014 naplnil všetky očakávania prítomných. Správu k bodu predniesol poslanec Kubečka. V úvode tejto časti diskusie sa primátor poďakoval všetkým poslancom za zodpovedný prístup pri šetrení finančných prostriedkov, aby sa mesto nedostalo do nútenej správy „vďaka bačovaniu“ predošlého vedenia mesta. Následná diskusia o zmenách v rozpočte priniesla ostrú výmenu názorov medzi poslancami a primátorom mesta. Nekonečná debata sa niesla o platoch zamestnancov mestského úradu. Podobný priebeh mala diskusia o schvaľovaní finančných prostriedkov na búracie práce „ochozov“ futbalového štadióna AS Trenčín.

Na pretras sa dostala aj finančná podpora pre juniorov Dukly Trenčín. Primátor vyčítal hlavne poslancom za Smer-SD, že: “keď sa jedná o podporu Dukly Trenčín, tak bez problémov ihneď schválite dotáciu. Keď sa jedná o futbalový klub AS Trenčín, tak s tým máte problém , lebo je to spájané s menom Rybníček“. Poslanec Kubečka reagoval verejným vyhlásením: „nemám absolútne žiadny problém zo vzťahom pána primátora a generálnym menežérom AS Trenčín. Nemyslím si, že by mali vplyv na moje rozhodovanie, pokiaľ ide o AS Trenčín a veci, ktorá s tým súvisia“. Konštatovaním hlavnej kontrolórky mesta o splnení zákonných podmienok návrhu a predložením jednotlivých zmien návrhu poslancami zastupiteľstva bola zmena návrhu programového rozpočtu mesta schválená. Rokovanie po obedňajšej prestávke pokračovalo ďalej, podľa schváleného programu.

Spracoval

Peter-Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok