Poslanci TSK schválili opravu ciest.

Poslanci TSK schválili opravu ciestV pondelok 25. augusta 2014 sa zišli poslanci na riadnom VII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavnými bodmi rokovania boli majetkové záležitosti, všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov žiakov v školskej jedálni, plán opráv ciest II. a III. triedy dodávateľským spôsobom a interpelácie poslancov. 

Ako prvé poslanci schválili kúpu nehnuteľného majetku od mesta Trenčín. Ide o stavbu – šatne, ktoré sa nachádzajú v areály športového gymnázia, ktoré je v zriadovateľskej pôsobnosti TSK. Už 17 krát v minulosti bolo opakované ponukové konanie na odpredaj SOŠ v Bánovciach nad Bebravou. Napokon poslanci schválili spôsob predaja a súťažné podmienky.

KLIKNI NA VIDEO

Ilustracna

Ďalším bodom rokovania bol návrh na schválenie prebytočnosti a spôsobu prevodu nehnuteľného majetku v správe SOŠ obchodu a služieb Prievidza formou verejnej súťaže.      Z dôvodu prevádzky priestorov ktoré nie sú rentabilné sa vyjadril predseda Jaroslav Baška: „Touto cestou vyzývam podnikateľov, aby sa prihlásili do verejných súťaži“.

V ďalšom bode poslanci schválili VZN č. 9/2014, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov žiakov v školskej jedálni. Niektoré školské jedálne v pôsobnosti TSK poskytujú stravovanie pre deti základných škôl vo vekovej kategórii 6 – 11 rokov. VZN rešpektuje vekové kategórie stravníkov v súlade s finančnými pásmami Ministerstva školstva. K tejto téme predseda Jaroslav Baška povedal: „ Umožnili sme privyrobiť si jednotlivým stravovacím zariadeniam“.

Plán opráv ciest II. a III. triedy na rok 2014 predložil JUDr. Jaroslav Pleva – vedúci odboru dopravy. Na otázku čo bolo kritériom na výber opráv ciest povedal: „ Finančné prostriedky, stav komunikácie a obhliadka daných úsekov“.

Na opravy spomínaných ciest tohto roku neboli v rozpočte kraja vyčlenené žiadne finančné prostriedky. Vedeniu a zástupcom TSK sa podarilo rokovaniami a úspornými opatreniami vyčleniť na opravu 1 milión 338 tisíc 430 Eur čím sa opraví 16,1 km ciest v trinástich úsekoch. Koľko peňazí sa dostane do budúceho rozpočtu predseda Baška povedal: „Snahou bude dostať do rozpočtu raz toľko prostriedkov, ako sme teraz vyčlenili“.

Bodom „Interpelácie“, poslanci rokovanie ukončili.

Spracoval

Peter-Petovsky

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok