Posledné Mestské Zastupiteľstvo v Trenčíne skončilo hádkami.

Posledné Mestské Zastupiteľstvo v Trenčíne skončilo hádkami.Dňa 23.Septembra sa zišli na riadnom zasadnutí poslanci Mestského Zastupiteľstva. Primátor mesta po úvodných schvalovacich návrhoch a procesoch dal hlasovať o programe schôdze,  ktorý poslanci prijali. Rokovanie začalo schvaľovaním bodu majetkové prevody, predajom zámenov, vypracovanín nových zmlúv a osdúhlasením nájmov . Tento bod priniesol diskusiu, kde poslanci hľadali spôsob a formu prenájmu resp. predaja.

Následne poslanci odsúhlasili finančné prostriedky na podnájom športovej haly 159.950,- € na 15 rokov. Diskusia k tomuto bodu bola vedená v snahe pomôcť a podporiť rozvoj halových športov. Ďalší bod rokovania, návrh na výpožiku nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trenčín pre futbalový klub AS Trenčín a.s., predložil primátor mesta. Vysvetlil poslancom detaily zmluvy, ktorá ako povedal: „je v princípe identická so zmluvou o výpožičke športovej haly“.

KLIKNI NA VIDEOREPORTÁŽ

Ilustravna video

Diskusia k tomuto bodu bola na prekvapenie pritomnej verejnosti veľmi krátka, nakoľko len poslanec Babič vyjadril svoj názor, aby sa investované finančné prostriedky do týchto športových, ale aj kultúrnych zariadení mestu nejakou formou vrátili.

Poslanci hlasovanim neschválili tento bod, čo poslanec Kubečka zdvôvodnil: „je 53 dní pred voľbami a može to schváliť aj nový mestský parlament“

Či neschválenie tejto zmluvy bude mať vplyv na dotáciu a následnú rekonštrukciu futbalového štadióna sme sa opýtali primátora : “ poslanci SMER-u v Trenčíne na čele s pánom Kubečkom novýá štadión nechcú“.

Poslanci zobrali na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín a správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Trenčíne za 1. polrok 2014.

Mesto Trenčín sa snažilo na základe podnetov občanov prijať úpravu regulácie požívania alkoholu na verejnosti formou VZN, ktoré bolo napadnuté prokurátorom.K situácii, keď prokurátor vyjadril protest primátor povedal: “ prokurátor rozhodol. V meste Trenčín sa bude piť na verejných priestranstvách tak, ako sa pilo aj doteraz“.

Rokovanie pokračovalo interpeláciami. V záverečnom bode rôzne medzi poslancami, ktorí neschválili zmluvu pre futbalový klub AS Trenčín a.s. a primátorom došlo k ostrej výmene názorov. Primátor poveril vedením schôdze poslanca Kubečku a opustil rokovanie Zastupiteľstva, keď ako sa vyjadril: Už nemôžem počúvať tie nezmysly”. Poslanci si miesto podania rúk na svojom poslednom zasadnutí, vymieňali invektívy a osobné urážky. Predsedajúci schôdze rokovanie ukončil.

Spracoval

Peter-Petovsky

Peter Peťovský Trenčiansky terajšok