Vyjadrenie architektov tímu Trenčín si Ty

Vyjadrenie architektov tímu Trenčín si TyPovinnou súčasťou odovzdania každého súťažného návrhu boli vektorové formáty (.dwg), ktoré sú prakticky na milimeter presné. V odovzdanom víťaznom návrhu sú technické podklady v absolútnom poriadku, t.j. víťazný návrh presne kopíruje vstupné technické mapové podklady a je spoľahlivo technicky overený . Vektorové súčasti ocenených návrhov sú ako autorské diela vo

vlastníctve mesta, ktoré ich neposkytuje tretím osobám. Preto nimi nedisponoval ani p. Mrva. Vo svojich obvineniach sa preto mohol opierať iba o verejne prístupné vyexportované grafické obrázky (prezentácie). Tie však vo všeobecnosti plnia len prezentačnú, propagačnú funkciu. Pri ich tvorbe konverziou z rôznych formátov alebo ich spájaním môžu nastať aj určité nepresnosti, čo je ale pomerne bežná prax, ktorá je z hľadiska posudzovania návrhu úplne nepodstatná.

Vyjadrenie architektov tímu Trenčín si Ty

foto Peter Peťovský: víťazný návrh prezentuje Prof.Thomas R. Matta člen poroty

Je na škodu veci, že sa p.Mrva pustil do analýzy víťazného návrhu na ich základe, pričom ako odborník musí vedieť, že jediné spoľahlivé overenie správnosti môže nastať len na základe už spomínanej vektorovej grafiky.  Fakt, že tá je u víťazného návrhu v naprostom poriadku, potvrdil aj samotný spoluautor návrhu, Švéd Patrick Verhoeven, počas svojej prezentácie v kine Metro, keď pokojne a v prítomnosti verejnosti odpovedal na priamu otázku p.Mrvu.
Okrem postupu pána Mrvu je zarážajúce a smutné aj to, že miestni aktivisti a dokonca lokálni novinári tak vehementne a bez overenia si všetkých odborných informácií šíria mýtus, ktorý pán Mrva vytvoril.
Znevážená bola nielen práca víťaza, ale aj práca vysoko erudovanej súťažnej poroty, celého medzinárodného tímu, Slovenskej komory architektov ako aj názory širokej odbornej obce, ktorá opakovane označila urbanistickú súťaž v Trenčíne a jej výsledky ako jednu z najkvalitnejších na Slovensku vôbec.

Kancelária primátora mesta Trenčín

KLIKNI NA OTVORENÝ LIST PÁNA MRVU