Zmeny a doplnky územného plánu mesta – stretnutie s občanmi Trenčína.

logo_trencinŠtvrtok 20.11.2014 bol dňom, kedy odborná i laická verejnosť mala možnosť pripomienkovať plánovanú zmenu územného plánu mesta v súvislosti s projektom TERMINÁL. Dopoludnia sa so zhotoviteľom a riešiteľom projektu, zástupcom investora a zástupcami mesta stretli dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy. Pre verejnosť bolo pripravené stretnutie o 14.00 hod. na ktoré prišlo asi 30 obyvateľov

mesta, ktorý sa kriticky vyjadrili k zvolenému času prezentácie. Podľa ich názoru určený čas bol prekážkou a neumožnil prísť viacerým občanom.

KLIKNI NA VIDEO

Zmeny a doplnky územného plánu mesta - stretnutie s občanmi Trenčína.

Diskusiu otvorila, Ing. arch. Adriana Mlynčeková, ktorá privítala všetkých prítomných a následne vedúci útvaru hlavného architekta mesta Ing. arch. Martin Beďatš, požiadal zhotoviteľa a riešiteľa projektu Terminál, aby občanom vysvetlil požadované zmeny a doplnky. Po krátkej prezentácii sa rozprúdila živá diskusia, kde sa občania začali zaujímať o jednotlivé detaily projektu. Skupine obyvateľov, ktorých sa projekt bezprostredne dotýka kritizovali snahu investora premiestniť celú tzv. SAD-ku do priestorov nového terminálu. Kritizovali hlavne vybudovanie lakovne, garáži a dielni pre opravy autobusov ako aj samotné parkovacie plochy. Z odborného pohľadu mal pripomienky občan architekt Mrva, ktorý kritizoval navrhnutý systém riešenia dopravy v danej lokalite, ako aj to, že Terminál svojou stavbou zasahuje do Mestského parku, čím zníži plochu zelene.

Z obsahu diskusie bolo cítiť, že občania majú pocit, akoby sa ich mesto v tomto projekte nezastalo, ale háji záujmy investora. Hlavný architekt mesta informoval obyvateľov, že majú možnosť napísať svoje pripomienky a požiadavky k zmenám a doplnkom v lehote do 30 dní, ktorá začala dňa 27.10.2014, kedy bol návrh dodatku územného plánu zverejnený. Spolu so zástupcom investora občanom prisľúbili, že sa budú ich písomnými požiadavkami zaoberať. Zástupca investora prejavil ústretovosť a vyzval občanov, že majú možnosť sa s ním stretnúť osobne a prekonzultovať svoje námietky.

Diskusia trvala takmer štyri hodiny a bolo z nej evidentné, že väčšina občanov chce, aby investor vybudoval celý projekt  Terminál, ale aby rešpektoval ich záujmy a požiadavky v maximálnej možnej miere.

Spracoval

Peter Petovsky - foto 1

Peter Peťovský

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone