Ako voliť v komunálnych voľbách

Ako voliť v komunálnych voľbáchVoľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Celkovo bude v meste Trenčín vytvorených 50 volebných okrskov.

O post primátora Trenčína sa uchádzajú štyria kandidáti, advokátka Danica Birošová (Doma Dobre), stavebný technik Miloš Mičega (nezávislý), súčasný primátor Richard Rybníček (nezávislý), manažér Ľubomír Žabár (nezávislý).

Trenčania budú voliť svojich zástupcov do mestského parlamentu. Záujem o post poslanca má 99 kandidátov, do poslaneckých lavíc ich zasadne 25. Zvolia ich v štyroch volebných obvodoch.

Volebný obvod číslo 1, v miestnej časti Stred zahŕňa oblasť Dolného mesta, Dlhé hony, Noviny a Biskupice, voliči vyberú z 27 kandidátov šiestich poslancov.

Volebný obvod č. 2, v miestnej časti Juh zahŕňa sídliská Juh I,II,III. Voliči vyberú spomedzi 29 kandidátov siedmych poslancov.

Volebný obvod č. 3, v miestnej časti Sever, zahŕňa sídliská Sihoť I až IV, Opatovú, Pod Sokolice, Kubru a Kubricu. Kandiduje 25 občanov, voliči vyberú sedem poslancov.

Volebný obvod č. 4, v miestnej časti Západ Sever, zahŕňa Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové a Záblatie. Voliči vyberú piatich zástupcov spomedzi 18 kandidátov.Ako voliť v komunálnych voľbáchZoznamy kandidátov nájdete TU. Do poštových schránok dostanete najneskôr 25 dní pred konaním volieb, teda najneskôr do 16. októbra 2018 oznámenie, v ktorom bude uvedený čas volieb, volebný okrsok, volebná miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Toto oznámenie už nedostáva menovite každý volič, doručuje sa jedno oznámenie do každej domácnosti, teda do rodinného domu alebo bytu. Na oznámení je uvedená len adresa bez mena a priezviska voliča.Ako voliť v komunálnych voľbách V komunálnych voľbách môžete voliť iba v mieste svojho trvalého pobytu a vo volebnom okrsku, kde ste zapísaný v zozname voličov. Hlasovacie preukazy sa pri voľbách do orgánov samosprávy obcí nevydávajú.

______

Po príchode do volebnej miestnosti volič preukáže členom okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta.Ako voliť v komunálnych voľbáchPrevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta krúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

Volič vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta a vhodí do volebnej schránky.

Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odovzdá do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.