Hlavné Trenčianske námestie, nový „Mestský dom“ a stará „Mestská kaviarňa“, 1935 – 1936

Hlavné Trenčianske námestie, nový "Mestský dom" a stará "Mestská kaviarňa",  1935 - 1936Po volebnom kolotoči si môžeme trošku oddýchnuť a „prehodiť „ myšlienky. Pán Brabenec – milovník a znalec histórie Trenčína vám pripravil ďalšiu z historických fotografií mesta s odborným popisom. Dnes je to hlavné Trenčianske námestie. Nech sa páči…

Stred obrázka vyplňuje súmerné priečelie novej budovy mestského domu s výrazným radom vysokých okien, ktoré presvetľujú jedinú veľku zasadaciu sieň. Nad oknami je plastika baránka zo znaku mesta, pod oknami nápis MESTSKÝ DOM. Táto novostavba bola postavená v r. 1934, ako hlása vnútri umiestnená pamätná tabuľa. Spolu s ňou upravili aj vľavo susediaci Brančíkov dom, ktorý stratil svoju dovtedajšiu vežičku, tiež vynovili mestské vežu a vytvorili prechod medzi vežou a mestským domom. Nová budova už má uprostred strechy technickú novinku: bleskozvod. Starý mestský dom s rohovou vežičkou, ktorý tu stál predtým, zbúrali krátko pred novou výstavbou.

Hlavné Trenčianske námestie, nový "Mestský dom" a stará "Mestská kaviarňa",  1935 - 1936

foto: autor neznámy: – Hlavné Trenčianske námestie, nový „Mestský dom“ a stará „Mestská kaviarňa“, 1935 – 1936

Masívna rožná budova vľavo od stredu záberu tu prežíva svoje posledné roky, v r. 1937 ju nahradí dodnes stojaca budova mestskej sporiteľne. Táto prastará budova slúžila mnohým účelom. Pred zrušením rehole jezuitov bola jezuitským konviktom (convictus nobilium), po zrušení rehole ju prevzal Študijný fond. Istý čas slúžila ako kasárne, dokiaľ neboli postavené nové (okolo 1888). Mestská kaviareň na rohu prízemia bola zriadené ešte za R-U monarchie; keď sa od nej pred koncom 1. svet. vojny odtrhlo Česko-Slovensko, dovtedajší nápis „Városi kávéház“ a nenápadnejší „Café de ville“ zmenili na „Mestská kaviarňa“ a kaviarnika Sterna vystriedal Pollák.

Kaviareň však nemohla využiť celú veľkú budovu. Bol tu tiež bar „City Parisien“ a za rohom vo Farskej ulici bolo kino Bioskop Apollo, to však na zábere nevidno. Na poschodí mal spolkové miestnosti spolok „Slovenský kruh“, istý čas tam bolo aj mestské múzeum. Na ľavom okraji prízemia, nad dverami z ulice nápis „FOTO ILLY“ označuje fotoateliér trenčianskej fotografky Illy Jászaiovej, rod. Drlicskovej.

Vľavo od mestskej kaviarne nad tmavým vchodom do budovy je starodávne ozdobné kamenné naddverie. Vtedajší úrad na ochranu pamiatok ho pri búraní budovy prikázal zachovať a umiestniť inde.

Na ľavom okraji záberu, ale už v susednej budove vidíme nápis „Karol Celler“, bol to obchod „koloniál“, pod čím sa rozumel zmiešaný tovar, zväčša potraviny. Predošlý majiteľ toho istého obchodu bol Mihaliček.

Spracoval

Ing. Vojtech Brabenec

Ing. Vojtech Brabenec