Začalo čistenie ciest a chodníkov po zime

V Trenčíne sa začalo s čistením miestnych komunikácií po zimnej údržbe. Zo sídliska Juh sa ručné i strojné čistenie presunulo koncom marca na Sihoť.

Prosíme občanov, aby si všímali oznamy o čistení komunikácií v ich lokalite. Na vchodoch bytových domov a vo výveskách sú umiestnené približne týždeň pred čistením. Zároveň je nevyhnutné rešpektovať prenosné dopravné značenia a v čase plánovaného čistenia preparkovať vozidlá. Od toho je totiž závislá kvalita výkonu čistenia.

V niektorých lokalitách sa budú čistiť komunikácie strieda raz na jednej strane ulice a druhýkrát na druhej strane, aby nedochádzalo k obmedzeniu parkovania áut naraz po oboch stranách ulice.
Mesto deklaruje, že aj v tomto roku sa v Trenčíne bude dbať na čistotu ciest a chodníkov priebežne počas celého roka.

Ak pre nepriaznivé počasie nebude možné dodržať harmonogram čistenia podľa stanovených termínov, bude vypracovaný dodatočný harmonogram na dočistenie konkrétnych ulíc. Chodníky budú čistiť súbežne s priľahlými cestami.

Peter Peťovský – Trenčiansky terajšok